Stanovy občianskeho združania - Klub Mihálya Tompu - TMK
Tompa Mihály Klub - Polgári társulás - TMK Alapszabályai
 


S T A N O V Y

 

Občianske združenie

 

 

 

Preambula

 

Za týmto názvom sa skrýva iniciatíva, ktorej idea vznikla v roku 2007 na podnet niekoľkých nadšencov dať oficiálnu hlavičku svojej dlhoročnej snahe, spočívajúcej najmä v propagácii rôznych  foriem menej komerčnej, pritom však za povšimnutie stojacej kultúrnej činnosti. Jadro ľudí, ktoré sa tu takto prezentuje sa ale pozná už omnoho dlhšie a začiatky ich činností v tomto ohľade siahajú až do čias socializmu. Dnes sa pod touto hlavičkou prezentuje s rôznorodým zameraním a s rôznymi aktivitami. Pevne dúfame, že sa bude rozvíjať a že sa prostredníctvom neho dostaneme k zaujímavým informáciám a najmä ku kvalitnej a prehlbujúcej sa kultúre.

 

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 

Občianske združenie Klub Mihálya Tompu Rimavská Sobota – Tompa Mihály Klub - Polgári társulás Rimaszombat – „ TMK „ , je dobrovoľným združením občanov ochotných venovať svoj čas aktivitám smerujúcim k popularizácii historického a kultúrneho dedičstva a to hlavne kultúrnych pamätihodnosti ako aj iných všeobecne prospešných aktivít.

 

 

 

 

Článok II.

Základné ustanovenie

 

 Názov:              Klub Mihálya Tompu Rimavská Sobota

    Tompa Mihály Klub – Polgári társulás, Rimaszombat                                    

                                       „ TMK „

 

Forma:                                Občianske združenie

 

 

Sídlo:                                   Hlavné námestie č. 21

                                             Rimavská Sobota

                                             PSČ: 979 01

                                                                     Slovenská republika                       

 

 

Článok III.

Ciele a jeho činnosti

 

 

 

Cieľom združenia je:

 

1.      Tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt.

2.      Výchova.

3.      Podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít.

4.      Humanitárna starostlivosť.

5.      Vzdelávanie.

6.      Vytvoriť priestor na komunikáciu na prezentáciu rôznych kultúrnych žánrov, regionálnu a cezhraničnú spoluprácu.

7.      Vytvoriť profesionálnu a ochrannú inštitúciu, zastrešujúcu profesionálnych umelcov a teoretikov v oblasti všeobecného umenia.

8.      Podporiť umeleckú činnosť a zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu členov.

9.      Popularizácia kultúrneho dedičstva regiónu a pomoc pri jeho záchrane.

10.        Sebarealizácia umelcov, divadelníkov, priaznivcov a milovníkov divadla.

11.        Vyvíjať činnosť smerujúcu k spopularizovaniu kultúrnych pamätihodností, ktoré sa nachádzajú v dezolátnom stave.

12.        Vytvárať záujmové skupiny občanov v regiónoch, kde sa takýto objekt nachádza.

13.        Podporiť svojou činnosťou vyhľadávanie finančných zdrojov na zastavenie nežiaduceho procesu a rekonštrukciu v týchto objektov.

14.        Vykonávať aktivity v súlade s Európskou chartou informácií pre deti a mládež.

15.        Spolupráca na všetkých úsekoch národnej kultúry, identity, spoločenského života na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Podpora miestnej a regionálnej kultúry.

16.        Podpora Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, ochrana práv deti vyplývajúc z Deklarácie práv dieťaťa prijatou Spojenými národmi r. 1959 a v súvislosti s Dohovorom o právach dieťaťa prijatou OSN r. 1989.

17.        Uskutočňovanie kultúrnych podujatí, seminárov a iných záujmových činností.

18.        Rozvíjanie spoločenskej a kultúrnej činnosti.

19.        Záchrana základných ľudských hodnôt.

20.        Komunitná, verejnoprospešná, sociálno-právna činnosť.

21.        Ochrana práv menšín.

22.        Zamerať sa aj na všestrannú pomoc obyvateľom zo sociálne znevýhodneného prostredia a obhajovať ich základné životné potreby.

23.        Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, propagačných a informačných materiálov.

24.        Pomocou internetovej siete propaguje umelcov a svoju činnosť.

25.        Spolupráca so zahraničnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach v oblasti národnej kultúry, identity, spoločenského života a umenia.

26.        Cieľom združenia je budovania pozitívnych vzťahov k umeniu, vytváranie podmienok a možností pre rozvoj umenia, podpora kreatívneho životného štýlu, duchovných hodnôt a duševných kvalít jedinca.

27.        V záujme uskutočnenia svojich cieľov združenie

ˇ        uzatvára zmluvy o súčinnosti v zmysle § 16 zákona číslom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;

ˇ        môže zakladať nižšie organizačné jednotky prípadne zriadiť záujmové sekcie pre naplnenie svojich cieľov

 

Činnosť združenia

          Pri naplňovaní cieľov združenia sa budeme zaoberať nasledovnými oblasťami:

 

 

1.      Uskutočňovanie kultúrnych podujatí (hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie, atď. ) aj s prihliadnutím na cezhraničnú kultúrnu výmenu a spoluprácu.

2.      Organizácia záujmových skupín občanov v regiónoch a mimo územia SR.

3.      Organizovanie odborných a populárnych seminárov pre odbornú a občiansku verejnosť.

4.      Prehlbovať komunikáciu medzi:

 

ˇ        Občanmi

ˇ        Štátnou správou

ˇ        Tretím sektorom a médiami

ˇ        Podnikateľským sektorom

ˇ        Pamiatkovým úradom a odbornou verejnosťou

ˇ        Univerzitami

ˇ        Základnými a strednými školami

 

5.      Vytvorenie zväzu občianskych združení a iných organizácii s podobným zameraním.

6.      Organizácia odborných seminárov a stretnutí, vzdelávacích programov a stáží doma a v zahraničí pre pracovníkov a expertov občianskeho združenia  „ TMK „ za účelom koordinácie činností

7.      Oboznamovanie členov združenia o právnych predpisov dotýkajúcich sa ich činnosti.

8.      Rôznorodá činnosť pri vyhľadávaní a tvorbe ekonomických zdrojov.

9.      Charitatívna činnosť.

10.        Verejnoprospešné činnosti, práce a aktivity.

11.        Ochrana prírody – environmentalistika, environmentálna výchova širokej verejnosti.

12.        Spolupráca s cirkevnými, charitatívnymi a občianskymi združeniami, ktoré majú podobné ciele.

13.        Organizovanie vzdelávania pre dospelých.  

14.        Pomáhať v aktivitách zameraných na zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie a šírenie prejavov duchovnej a materiálnej ľudovej kultúry vo všetkých jej formách.

15.        Ochrana krajiny a historických miest Slovenska.

16.        Plniť úlohy štátnej politiky vo vzťahu k menšinám a komunitám doma i v zahraničí v oblasti kultúry, umenia, a výmeny informácií.

17.        Realizácia a podpora kultúrnych podujatí.

18.        Podpora umenia.

19.        Organizovanie výstav, školení, exhibícii umelcov.

20.        Vyhľadávanie netradičných a nových foriem umenia.

21.        Spolupracovať s vládnymi, nevládnymi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi a organizáciami doma a v zahraničí pri tvorbe a realizácií ich politiky v oblasti práce s mládežou.

22.        Organizovanie, usporadúvanie prednášok a besied na rôzne témy, starať sa o uchovávanie pamiatok, usilovať sa o vybudovanie nových pamätníkov k významným udalostiam a osobnostiam. Podporiť talentované deti a mládež pri ich sebarealizácii v oblasti umeleckej tvorivosti.

23.        Vytváranie uzlov v sieti priestorov, komunít a ľudí, ktorí tvoria svet na hrane vedy, umenia, technológií a spoločnosti. Spájať technicky orientovaných nadšencov a umelcov.

21.    Vytvárať nové možnosti umeleckej tvorby a zvýšiť kvalitu kultúrneho prostredia.

22.    Všestranná podpora rôznych umeleckých publikácií, vydávanie novín či kníh.

23.    Informovanie verejnosti o práci, činnosti a výsledkoch občianskeho združenia.

Článok IV.

Členstvo

 

1.  Členstvo je dobrovoľné, členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a  cieľmi združenia

2.  O prijatí za prvých členov združenia rozhoduje prípravný výbor / zriaďovatelia /, o prijatí ďalších členov združenia rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky.

3. Členstvo vzniká zaregistrovaním sa, na základe písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku. Registráciu členov – aj písomných prihlášok – zabezpečuje a  schvaľuje valné zhromaždenie.

4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a  dokladom členstva je zápis do protokolu členov   združenia  a  zaplatenie členského príspevku.

5. Valné zhromaždenie má právo udeliť čestné členstvo, udeliť funkciu čestného predsedu osobnostiam spoločenského, kultúrneho, alebo verejného života, ktoré sa významnou mierou podieľali na realizácií cieľov a programu občianskeho združenia  „ TMK „.

6.   Zánik členstva:

ˇ        vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení      zo združenia predsedníctvu

ˇ        vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov,

ˇ        nezaplatím členského príspevku  po uplynutí jedného celého kalendárneho roka,

ˇ        úmrtím člena, zánikom právnickej osoby,

ˇ        zánikom združenia.

 

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov

 

1.      Člen má právo:

ˇ        podieľať sa na činnosti združenia,

ˇ        voliť a byť volený do orgánov združenia,

ˇ        obracať sa na orgány s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,

ˇ        byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,

ˇ        právo na informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách.

 

2.  Povinnosti člena sú najmä:

ˇ        dodržiavať Stanovy a program združenia  a  všetky vnútorné predpisy vydávané a schválené orgánmi občianskeho združenia „ TMK „,

ˇ        platiť členský príspevok vo výške schválenej predsedníctvom OZ  „ TMK „, ktoré je stanovené dodatkom v Hlavných zásadách hospodárenia,

ˇ        vykonávať zverené funkcie a úlohy, chrániť a ošetrovať majetok združenia,

ˇ        vystupovať v duchu morálnych zásad, slušného správania a ľudskej znášanlivosti, dbať o dobré meno občianskeho združenia  „ TMK „,

ˇ        zúčastňovať sa na akciách a  podujatiach združenia ako aj na zasadnutiach jednotlivých orgánov  OZ „ TMK „, kde sa účasť člena vyžaduje,

ˇ        zúčastňovať, podieľať sa na práci jednotlivých sekcii a  predkladať inovatívne riešenia v záujme napredovania občianskeho združenia „ TMK „,

ˇ        plniť uznesenia orgánov združenia,

ˇ        aktívne sa podieľať na činnosti združenia v záujme dobrých mravov.

 

 

Článok VI.

Orgány združenia

 

 

 

Orgánmi združenia sú :

 

 

1.      Výkonné orgány sú:

 

ˇ        Valné zhromaždenie

ˇ        Predsedníctvo

ˇ        Štatutárny orgán

 

 

2.      Kontrolný orgán:

 

ˇ        Dozorná rada

 

 

 

 

Článok VII.

Valné zhromaždenie

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

2. Valné zhromaždenie najmä:

ˇ        schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky

ˇ        volí a odvoláva členov predsedníctva

ˇ        volí a odvoláva členov dozornej rady

ˇ        schvaľuje plán činností, výročnú správu

ˇ        schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

ˇ        rozhoduje o zrušení združenia

 

3.      Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.      Predseda združenia môže na základe súhlasu predsedníctva združenia nariadiť korešpondenčné hlasovanie alebo hlasovanie prostredníctvom internetu.

5.     Valné zhromaždenie v záujme naplnenia svojich cieľov je oprávnené vytvoriť záujmové sekcie, ktoré v plnej miere sa riadia svojim vlastným vnútorným poriadkom. Vedúci jednotlivých sekcii sú

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő